V središču

Pridobitev statusa društva v javnem interesu


Moderatorji: andreja, renata

Uporabniški avatar

zvesti pes
zvesti pes

Prispevkov: 741

Pridružen: Pe avg 13, 2010 3:11 pm

Kraj: Primorska

Odgovor Če sep 16, 2010 3:05 pm

Pridobitev statusa društva v javnem interesu

Po 2 letih delovanja lahko Ministrstvo za kmetijstvo zaprosite za status društva v javnem interesu na področju zaščite živali.

Kopiram vam del zakona:

30. člen
(pogoji)
(1) Društvu se lahko podeli status društva, ki deluje v javnem interesu, če deluje na področju kulture, vzgoje in izobraževanja, zdravstvenega varstva, socialnega varstva, izvajanja družinske politike, varstva človekovih pravic, varstva okolja, varstva živali, športa, obrambe ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, gospodarstva, kmetijstva, gozdarstva, veterinarstva ali prehrane, zunanjih zadev, razvoja demokracije ali na drugih področjih, če njihovo delovanje presega interese njegovih članov in je splošno koristno (v nadaljnjem besedilu: društvo v javnem interesu).

(2) Društvu se podeli status iz prejšnjega odstavka, če izpolnjuje naslednje splošne pogoje:
- da njegovi ustanovitelji in člani niso pravne osebe javnega prava;
- da ima dejavnost, ki je v javnem interesu, opredeljeno v temeljnem aktu;
- da je registrirano in deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za pridobitev statusa;
- da je sredstva zadnji dve leti pretežno uporabljalo za opravljanje te dejavnosti ter da je redno izvajalo programe, projekte ali druge aktivnosti za uresničevanje namena in ciljev, ki so v javnem interesu;
- da ima izdelane programe bodočega delovanja;
- da lahko izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja.

(3) S posebnim zakonom se lahko podrobneje opredeli področje delovanja oziroma dejavnosti, ki so v javnem interesu, in lahko določijo tudi posebni pogoji za pridobitev tega statusa.31. člen
(podelitev statusa)
(1) O podelitvi statusa društva v javnem interesu odloči ministrstvo, pristojno za področje, na katerem društvo deluje (v nadaljnjem besedilu: pristojno ministrstvo).

(2) Če društvo prosi za podelitev statusa iz prejšnjega odstavka na več področjih, ki so v pristojnosti več ministrstev, o podelitvi statusa iz prejšnjega odstavka odloči ministrstvo, ki je pristojno za pretežni del dejavnosti društva, po predhodnem soglasju ostalih pristojnih ministrstev.

(3) Če društvo prosi za podelitev statusa na področju, za katerega ni pristojno nobeno ministrstvo, o podelitvi statusa društva iz prvega odstavka tega člena kot pristojno ministrstvo odloči ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.

(4) O podelitvi statusa društva v javnem interesu mora pristojno ministrstvo v osmih dneh obvestiti pristojni organ.

(5) O pritožbah zoper odločbe pristojnega ministrstva odloča Vlada Republike Slovenije.

32. člen
(vloga)
(1) Vlogo za podelitev statusa društva v javnem interesu društvo poda pri pristojnem ministrstvu.

(2) Vlogi mora priložiti:
- kopijo veljavnega temeljnega akta društva, ki je v zbirki listin registra društev;
- osebno ime, EMŠO oziroma datum rojstva in spol, državljanstvo in naslov stalnega prebivališča oziroma začasnega prebivališča zastopnika društva, ki je vpisan v register društev, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča;
- poročilo o delu, iz katerega mora biti razvidno izvajanje programov, projektov in drugih aktivnosti, ki jih je društvo izvajalo v javnem interesu v zadnjih dveh letih, in o porabi sredstev za njihovo doseganje;
- letno poročilo društva za zadnji dve leti, društvo iz 27. člena tega zakona pa tudi revizorjevo poročilo;
- sprejet program prihodnjega delovanja na teh področjih;
- dokazilo o rezultatih svojega delovanja;
- morebitna druga dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih določa posebni zakon.

(3) Pristojno ministrstvo si v postopku podelitve statusa društva v javnem interesu iz uradne evidence pridobi podatek o registraciji društva, ustanoviteljih in zastopniku društva.

33. člen
(obveščanje)
(1) Društvo v javnem interesu mora pristojnemu ministrstvu predložiti poročili iz tretje in četrte alinee prvega odstavka prejšnjega člena za preteklo leto, po poteku starega pa tudi nov program prihodnjega delovanja, vse do 31. marca tekočega leta.

(2) Pristojni organ mora o vseh spremembah podatkov, ki se vpisujejo v evidenco iz 48. člena tega zakona, pristojno ministrstvo obvestiti v osmih dneh od registracije sprememb.

34. člen
(odvzem statusa)
(1) Pristojno ministrstvo društvu odvzame status društva v javnem interesu, če:
- ne izpolnjuje več pogojev, določenih v 30. členu tega zakona in v posebnih predpisih oziroma ne opravlja več dejavnosti v javnem interesu;
- kljub opozorilu pristojnega ministrstva tudi v naknadnem roku 30 dni ne izpolni obveznosti iz 33. člena tega zakona;
- se podeljenemu statusu pisno odreče.

(2) Za odvzem statusa se smiselno uporabljajo določbe 31. člena tega zakona.35. člen
(pridobitev statusa s posebnim zakonom)
Če je društvu s posebnim zakonom ali na podlagi posebnega zakona, zaradi njegove splošno koristne dejavnosti, priznan poseben status ali je določeno, da je njegova dejavnost humanitarne narave, ali mu zakon na drug način neposredno ureja opravljanje in financiranje dejavnosti, ki je v javnem interesu, se šteje, da je tako društvo društvo v javnem interesu na podlagi tega zakona.

36. člen
(prednosti)
(1) Pri javnih razpisih za pridobivanje sredstev iz državnega proračuna, namenjenih društvom, se v merilih, s pomočjo katerih se izberejo prejemniki sredstev, upošteva tudi status društva v javnem interesu, pri čemer upoštevanje statusa ne sme presegati 20% vrednosti ostalih meril.

(2) S posebnim zakonom se lahko določijo tudi druge prednosti, ki jih društvom daje pridobljeni status.


Primer vloge:

Ime društva
Naslov
Pošta

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Dunajska 22
1000 Ljubljana

Vloga za pridobitev statusa društva v javnem interesu na področju zaščite živali


DRUŠTVO
NASLOV
POŠTA
MATIČNA ŠTEVILKA
DAVČNA ŠTEVILKA


Društvo je vpisano v register društev pri UE _____ pod zaporedno številko odločbe __________ .

PODATKI O ZASTOPNIKU DRUŠTVA, KI JE VPISAN V REGISTER DRUŠTEV

IME IN PRIIMEK
EMŠO
SPOL
DRŽAVLJANSTVO
NASLOV STALNEGA PREBIVALIŠČA


K vlogi prilagamo:
1. Kopijo veljavnega temeljnega akta društva (pravil oz. statuta, ki je v zbirki listin registra društev);
2. Poročilo o delu, iz katerega je razvidno izvajanje programov, projektov in drugih aktivnosti, ki jih je društvo izvajalo v javnem interesu na področju zaščite živali v zadnjih dveh letih in o porabi sredstev za delovanje društva
3. Letno poročilo društva za zadnji dve leti
4. Sprejet program prihodnjega delovanja na področju zaščite živalii
5. Poročilo – dokazilo o rezultatih delovanja društva.

Izjavljamo, da ves čas svojega delovanja vsa sredstva uporabljamo za opravljanje dejavnosti zaščite živali, ter da redno izvajamo programe, projekte in druge aktivnosti na tem področju za uresničevnaje namena ciljev, ki so v javnem interesu.

Ustanovitelji in člani niso pravne osebe javnega prava.


Kraj in datum: Predsednik društva:
Uporabniški avatar

udomačen tiger
udomačen tiger

Prispevkov: 13561

Pridružen: Ne avg 15, 2010 1:11 pm

Odgovor Po maj 19, 2014 11:22 am

Re: Pridobitev statusa društva v javnem interesu

"Some say I dream too big, I say they think too small." (Esther the Wonder Pig)

Vrni se na Pravni svetovalec

Kdo je prisoten

Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 1 gost

Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Designed by ST Software.